HAVAS GIZLI ILIMLER HAZINESI 2 KITAP PDF

Eski havas, simya, kimya, tıp, el yazması, araştırma inceleme. Osmanlıca See more of Havas ve sırlar on Facebook. Log In. or Gizli ilimler hazinesi. Author. AboutSee All. Highlights info row image. Book. People. 1, likes. Related Pages. Gizli İlimler Hazinesi ve Kenzül Havas Dualari. Book. SifaLı DuaLar Hazinesi. Download all MP3 musics songs and video of Berhetiyye Havas Kitab full Gizli İlimler Hazinesi Kitabı”.mp4 Viewed 2, times and has duration.

Author: Fetilar Yokus
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 14 May 2007
Pages: 431
PDF File Size: 1.62 Mb
ePub File Size: 2.28 Mb
ISBN: 482-7-36439-564-5
Downloads: 50400
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dasar

Keza Srbn A h m e d i havvas Evliyya eri1 bakma; Kevn mekn elindedir. Maskat re ‘s i bu l unan A n k a r a ky l e r i nden K u t l u han da b i r cami yaptrm ve ha t t a l’l zadeye nazaran cam i yaplrken b tn eraf ameleye yardm etmilerdi [ 1 ]Bu camide cuma namazlarndan sonra z i k i r ve sohbet e d i l i r d i.

Ebu Bekir Muhammed ibni merl verrkut Ilimlsr. Bu ekliyyt iinde ahseni takim olup dem; Tufeyli oldu dem suretinden gayri takvmt. B v n Ya v R da perde tuttu nuri zt; Vehi brahim grnd hallolundu mkilt!

Ansr mlkne dt yolun terkibe geldin n ; Bu terkb ire hsl oldu sna ilm idrkt. Melmiye, haklarnda; Ben im ve l i l e r imk u ilinler l e r im i n altndadr.

Gnl murg uar her dem o dildarn nevasndan, Ann ak kanadile geer ar mualldan! Senden sana gider A. A y a k tamdaki k i t aben i n nc satr her h lde [1] akayk zeyli.

  LEDA RAFANELLI PDF

Adem Atağ (adematag2) on Pinterest

M e lmetin ihls mahabbe t hususunda byk tes i r i vardr ve insan huls ve mahabbe te gtrecek t a m b i r mereptir. Mama f i Melmet l iin nc asrda t amami le intiar etmi o lduunu grmekteyiz.

An kimse dememi ola asl.

Fakat sleymaniyenin inasna de balanp te itmam edilmitir. Ne hlettir ki “brahim, bu varlkta ciz kamu; Feylesoflar, Clnoslar bu hikmette hayran olnr. Mama f i b u tan smaili Ma’ukye d i k i len i l k ta olmas ok hazimesi.

Download Berhetiyye Havas Kitab for Music/MP3 and Video – INDO WAP

Ta s avvu hazlnesi un ruha skn baheden telkint b u siyas muh i t t e inkiafa msit b i r zem in bulmutur. Beyan bazinesi sana ol merdi lem. Ata n in akayik zey l inde ise t a r i h i vefat dr. Al t nda dldl ve e l inde zlfekar vard. T i lm i z l e r i -de riclin en bykleri o l up recu l iye t etvrndadrlar [J szlerile anlatyor. Hakkn cemlini iyan grenler Gnl imi nki hakkn dura; Ede akn hem hakkn yara, Maksut olan bu lemde insandr ; Can deildir hakikati canandr, i zah e d i y o r: Esasen Hamdn ve Ibni-menzil gibi lim ilumler muhaddislerin, Abdlvehhbi sakaf gibi “Imml vakt, olan zevtn kekl bedest olarak tese’l etmeleri de aklen muhlttandr.

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02

Bu tekke civarnda nice evler ykld, hanmanlar snd. Mesel; kasdei Tiyesinde insann k a d r i n i anlatrken der k i: Terkedp nam niam giy Melmet hrkasn, Bu Melmet hrkasnda nice sultan gizlidir. Bu, teslimi sirra iaret addedilmitir. Mefln Mef ln faln vezni le ve baz ye r l e r ilimlre mstesna o l a rak tamami le mesnev i tarznda yazlm ta’ l m b i r eserd i r.

  SALUD AYURVEDA DAVID FRAWLEY PDF

Mesel ; u nefesinde ne kada r metnet ve selset vard r: Hac Bay r amesk i cam ide b irka ke re va’zetmi [ 2 ] ve y o l d a Ge l i bo l u l u yazc zde Mehmed i Bi-can d a irat ve tarikna i t ha l ederek anka raya avde t etmitir.

Ruhsr pr envr cihanbnn ol mh Mir’t musaffda grp kld tem. Zlfn ebinde kldm b hayatn istek; Dil tenesine irgr em’i ruhun hidyeti n pri akn “Ahmet, candan gulm oldu; Kefi keramet edp gsterdi ok velyet. Dedenin ceddi gibi Hamzav olmas da muhtemeldir. At n in tavs i f i vehile Syliyenler kendisin bilmez, bilenler sylemez; Cylar kim erdi’er deryaya hm oldular! Surette grnmez can ger derse mnafklar; Sen cana nazar klsun grmek dileyen an!

Oturdum burci Keyvanda, makamm eyledim Cevz. On iki vehile olsun mheyya. L mekn gencine mekn menm. Bu manzumeler ; t asannu ‘dan ri, g aye t samim ve me t i nd i r. H a t t a b un l a r dan A l i A b oM u h a m m e d Ma’uki ts, Sleyman Trkmn g i b i n fuz shibi eyhlerin hayatlarna it te o lduka malmatmz vardr. Nshai vahdet demdir; nefhai kudret demnir; Ademden gayri ademdir; gel deme, er bu deme!

Essen t a r i k a t ve hak i ka teriatin zbdesidir.