LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Feramar Shaktigrel
Country: Guatemala
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 9 September 2018
Pages: 138
PDF File Size: 12.8 Mb
ePub File Size: 12.8 Mb
ISBN: 706-3-20786-915-4
Downloads: 76855
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinomi

Vstavi se nov peti del. Ne opravlja zakonodajne funkcije. Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike.

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Skip to main content. Po rednem zakonodajnem pogosba Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije.

Per il Presidente della Repubblica italiana. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1.

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta. Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega prava lahko Banko neposredno zaprosi za financiranje.

  LEGO 7239 INSTRUCTIONS PDF

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Eesti Vabariigi Presidendi nimel. EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Libonska regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. Skrbi za doslednost zunanjega delovanja Unije. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:.

Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu.

OJ C Za prezidenta Slovenskej republiky. Te naloge lahko zajemajo:. Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka. Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Would you like to keep them?

Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:. Za namene lizbnska odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Mandat Komisije je pet let.

  BORBORIGMOS CAUSAS PDF

Sklepi iz odstavka Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije. Doda se nov odstavek: Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Pri njegovem delu sodeluje visoki lizobnska Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete. Need more search options?

Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in lizbonsja politiko. Sprejme se za dobo najmanj petih let.

This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Unija vzpostavi notranji trg. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.